logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Konkurs
TMWiM
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
punkt - lampion Praca
Komisji
Aktualizacja: 2018-01-20 (sob)  English translation (poor)

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK działa w składzie dziesięcioosobowym. Członkowie Komisji spotykają się raz w miesiącu (zwykle w drugi wtorek miesiąca, z przerwą wakacyjną) na roboczych spotkaniach w gmachu ZG PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie od godz. 17:00 (lub doraźnie w innym miejscu, jeśli tak ogłoszono). Na comiesięczne zebrania MKInO zapraszamy wszystkich organizatorów i sympatyków InO. Podczas spotkań omawiane są różne sprawy związane z tematyką imprez na orientację na Mazowszu oraz w kraju.


Notatki z przebiegu spotkań MKInO dostępne są też m.in. w biuletynach MKInO.


Rok 2014

Styczeń (14.01. - wtorek): na zebraniu zrealizowano kolejne punkty porządku obrad.
Przewodniczący MKInO PTTK przedstawił informacje z ostatniego zebrania KInO ZG PTTK o powołaniu PP w kat. TM, akceptacji dla odznaki LAMPION oraz o obniżeniu wymagania wiekowego dla Animatorów InO do 15 r.ż. (realizacja zgłoszonego przez Andrzeja Krochmala - wniosku z KKAInO).
W ramach przygotowań do podsumowania Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza oraz konkursów MKInO (termin nadsyłania ankiet: 20.01.2014) w realizacji są dyplomy, medale i planowane upominki. Prośba do organizatorów o deklaracje darmowych lub zniżkowych wstępów na imprezy w 2014 r. dla uczestników konkursów.
Członkowie Komisji zadeklarowali swój udział w kadrze szkoleniowej planowanego Kursu OiAInO oraz proponowane tematy do przeprowadzenia. Do ustalenia pozostają: miejsce Kursu i jego kierownik.
Na stronie MKInO ukaże się informacja o możliwości prowadzenia przez Komisję szkoleń wyjazdowych Organizatorów i Animatorów InO.
W czasie dyskusji nad rangami imprez regionalnych Komisja postanowiła nadać rangi W-2 w 2014 r. imprezom poza TMWiM:N-BMnO i II Świdermajery - zgodnie z projektem kalendarza (imprezy odbyły się), OrtInO (cykl w 2014 r. - 8-za), XVIII Marcowe Idy i XXVIII Mokotowski RnO (organizator: Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy; 6-za, 2-wstrz.), Nocne Manewry SKPB (z zachowaniem kategorii TZ, TU i TP i tylko w tych kategoriach; 6-za, 1-wstrz.), V RnO ChoInO (7-za, 1-wstrz.). II RnO Szwenda - ze względu na charakter sportowy otrzymało rangę: L-1.
W ramach dyskusji Michał Segit przygotował wniosek - projekt uchwały dot. przyznawania rang przez MKInO PTTK. Temat pozostaje do dyskusji w ramach uzupełnień regulaminowych MKInO i TMWiM.
Termin następnego zebrania ustalono na dzień: 4.02.2014 r.

Rok 2013

Kwiecień (9.04. - wtorek): w zebraniu wzięła udział cała Komisja w składzie: Michał Kowalczewski, Andrzej Krochmal, Kazimierz Makieła, Anna Natusiewicz, Kamil Opiela, Michał Segit, Barbara Szmyt, Dariusz Walczyna, Aleksandra Woźniak i Piotr Zgoda oraz goście: Szymon Bijak, Tamas Dombi i Kinga Krochmal. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące: podsumowania MNAInO (przebiegu, wniosków i uchwał), omówienia X Kursu OiAInO (kierownik kursu: Anna Natusiewicz), zakresu zadań i funkcji MKInO nowej kadencji (podział obowiązków, plan pracy), funkcji Sędziego Głównego TMWiM i redaktora naczelnego „Azymutu Warszawskiego”.
Dokumentacja z MNAInO zostanie sporządzona w wersji elektronicznej. W trakcie tej kadencji powinna zostać unormowana sytuacja przynależności MKInO (do MFO). Aktualnie Komisja działa przy O/Praga Południe, mimo iż jest komisją regionalną.
X Kurs Organizatorów i Animatorów InO został zakończony i w środę (3 kwietnia 2013 r.) odbył się egzamin: 13 osób na 16 uczestniczących w kursie podeszło do egzaminu i zaliczyło go; 5 osób – zostało OInO; 15 osób – AInO; 3 osoby zrezygnowały z egzaminu (otrzymali certyfikaty Animatorów).
Zakres zadań i obowiązków zaproponowany przez przewodniczącego obejmuje powołanie: zespołu ds. mediów, wsparcia informatycznego (lista, strona) - Michał & Michał; zespołu ds. archiwum - Kamil; zespołu ds. kalendarza - Piotr, referatu weryfikacyjnego: Kazimierz, zespołu ds. regulaminów: Andrzej, sędzia głowny TMWiM: Barbara, skarbnik: Ania oraz sekretarz i zespół ds. dystrybucji: Ola. Brak kandydata, który wziąłaby na siebie zespół szkoleń, który odpowiadałby za: poszukiwanie bazy i/lub kierownika szkolenia, prowadzenie bazy przodowników, organizatorów i animatorów. Informacje o przodownikach do takiej bazy można zdobyć z KInO ZG oraz brak osoby, która zajęłaby się TRInO. Członkowie MKInO zaakceptowali zaproponowany podział zadań bez uwag.
W zakresie zespołu ds. archiwum: zostały zeskanowane prawie wszystkie numery Azymutu Warszawskiego (oprócz trzech numerów). Ania zgłosiła się na funkcję redaktora naczelnego AW. Wstępnie do współpracy redakcyjnej zgłosili się: Magdalena Senderowska (Klub InO Stowarzysze), Darek, Kamil i Ola. Za poprzedniej kadencji zostało ustalone, aby każdy z członków MKInO pisał artykuły do AZ – celem była informowanie o toczącej się pracy w każdym z działów.
Zostały wysunięte wnioski o poruszenie następujących tematów (do zrealizowania na kolejnych spotkaniach):
  • stworzenie reprezentatywności środowisk organizatorów z terenu Mazowsza oraz ich udział w tworzeniu programu działalności MKInO,
  • podjęcie działalności wydawniczej materiałów startowych na rzecz wszystkich organizatorów oraz zabezpieczenie środków finansowych na tę działalność,
  • na początku każdego zebrania krótkie podsumowanie spraw od ostatniego spotkania,
  • brak podziękowania ustępującym członkom MKInO – zostali zaproszeni na obecne spotkanie, ale nie pojawili się,
  • ustalenia przekazania dokumentów (weryfikat, finanse) – na razie zostały przekazane finanse Ani jeszcze na MNAInO,
  • stworzenie dokumentacji MKInO,
  • uregulowanie spraw związanych z kalendarzem – tak, aby nie zdarzały się więcej sytuacje, w których głosowanie nad imprezami do TMWiM odbywa się na dwa dni przed wydaniem kalendarza oraz aby mieć czas na dyskusję nad imprezami, które są zgłoszone do TMWiM,
  • podsumowanie imprez/konkursów – aby nie było sytuacji, w której MKInO podsumowuje imprezę i nie dzieli się z nikim wnioskami; może rozwiązaniem byłoby podsumowanie na imprezach.
W toku dyskusji Andrzej podważył zasadność organizowania konkursów takich jak Złoty Lampion – przy dużej ilości imprez porównanie ich jest bezsensowne przy małej liczbie głosów. Konkurs został stworzony, aby zdobyć komentarze od uczestników imprez i aby mieć materiał do AW.
Większości obecnych spodobał się pomysł oddzielenia nagrody „jury” od nagrody publiczności. W tej sytuacji jury stanowiłaby MKInO i oceniała imprezę pod kątem spójności z Regulaminem TMWiM etc. Byłaby to też podstawa, aby w przypadku wyższego wyniku dana impreza w następnym roku również uzyskała rangę TMWiM lub w przypadku niższego – nie dostała. Konkurs publiczności mógłby pomóc przy wyborze nowych imprez do TMWiM.
Andrzej wysunął wniosek o ponowne głosowanie nad wprowadzeniem kategorii TU do klasyfikacji TMWiM. Jako powód podał, że kilka osób całkowicie inaczej podchodzi do tej kategorii, zatem należałoby uściślić wersję i nad tą wersją zagłosować. Wniosek spowodował burzliwą dyskusję – poprzez stworzony przez Andrzeja projekt zgłoszony do KInO ZG zmieniający patrzenie na trasy i kategorie InO aż do omówienia ostatnich imprez i problemów przy nich występujących: ZAW-OR – zmiana Regulaminu imprezy i brak zgłoszeń na TU i na szybko tworzona trasa TU; Lilijka 160 – inne kategorie, ale po rozmowach została podana informacja o sposobie klasyfikowania w TMWiM; ANInO (kategoria TJ/TS – jedna trasa).
Sędzia Główny TMWiM. Propozycja kandydatury Barbary Szmyt w wyniku głosowania otrzymała 9 głosów za, 1 - wstrzymujący. Decyzją MKInO Barbara Szmyt została Sędzią Głównym TMWiM.
Następne spotkanie MKInO odbędzie się 14 maja. Miejsce jest jeszcze nieznane – będzie brana pod uwagę siedziba Komendy Hufca ZHP Warszawa Ursus. Opis sporządzono na podstawie protokołu sporządzonego przez Aleksandrę Woźniak.

Luty (26.02. - wtorek): odbyła się Mazowiecka Narada Aktywu InO, dzięki gościnności harcerzy w ich siedzibie na ul. Piaskowej 4b. Zebranie rozpoczęło się od podsumowania konkursów MKInO za rok 2012. Laureaci w konkursie „Złoty Lampion” na najlepszy ubiegłoroczny etap: I miejsce: Barbara Szmyt za „Tryptyk Zlotowy” (VIII Mazowiecki Zlot), II – Dariusz Walczyna – „Skierowanie na pokuszenie” (X Serce z Lampionem), III – Anna Natusiewicz – „Koniczynka” (XVI Nocne Manewry); w konkursie „Impreza Roku” na najlepszą imprezę: I miejsce – „VIII Mazowiecki i I Barbórkowy Zlot Aktywu InO (kierownik: Barbara Szmyt), II –Jakuza (Piotr Zgoda) i III – X Wakacyjne Serce z Lampionem (Dariusz Walczyna). Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kryształy.
W dalszej części nastąpiło podsumowanie XLV Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w InO. Klasyfikacja obejmowała 6 najlepszych wyników spośród 15 rozegranych imprez. Mistrzem został Andrzej Krochmal, I wicemistrzem Mariusz Pietrzak, a II wicemistrzem Roman Pietrzak.
Po podsumowaniach wybrano Prezydium Narady, w skład którego weszli: Tomek Dombi – przewodniczący, Dariusz Walczyna – wiceprzewodniczący i Anna Natusiewicz – sekretarz. Przewodniczący ustępującej MKInO PTTK podsumował mijającą kadencję – prezentując w skrócie sprawozdanie Komisji. Po tej części nastąpiło przesłuchanie każdego członka MKInO w zakresie jego własnej oceny działalności przez ostatnie prawie 4 lata. W trakcie debaty kilku członków zrezygnowało ze swoich dotychczasowych funkcji (Redaktor Naczelny „Azymutu Warszawskiego”, Sędzia Główny TMWiM czy przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego) i kandydowania w wyborach. Dyskusja programowa skupiła się głównie na sprawie „Azymutu”, przyćmiewając inne sprawy związane z propozycjami do pracy przyszłej Komisji. Udało się jednak ustalić liczbę członków – pozostawiając nadal 10 osób i tylu zgłoszono kandydatów: Michała Kowalczewskiego, Andrzeja Krochmala, Kazimierza Makiełę, Annę Natusiewicz, Kamila Opielę, Michała Segita, Barbarę Szmyt, Dariusza Walczynę, Aleksandrę Woźniak i Piotra Zgodę. Na tym została zamknięta lista kandydatów i po ich krótkich prezentacjach obyły się wybory, w których cała dziesiątka uzyskała więcej niż połowę głosów w wyborach.
Po krótkiej przerwie nastąpił wybór przewodniczącego, którym został wybrany Dariusz Walczyna. Zaproponował on następujący podział funkcji w prezydium: wiceprzewodnicząca: Barbara Szmyt, sekretarz: Aleksandra Woźniak i skarbnik: Anna Natusiewicz. Dalszy podział zostanie dokonany podczas I zebrania 9 kwietnia.

Wszystkich, którzy mają jakieś sugestie bądź propozycje związane z działalnością i funkcjonowaniem MKInO oraz kalendarza imprez na orientację województwa mazowieckiego (w tym Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) - prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji na adres e-mail Mazowieckiej Komisji InO: MKInO

Praca Komisji w latach 2009-2013
Praca Komisji w latach 2005-2009
Praca Komisji w latach 2002-2005

Praca Komisji bieżącej kadencji