logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Konkurs
TMWiM
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
punkt - lampion Praca
Komisji
Aktualizacja: 2011-01-21 (pt)  English translation (poor)

Regulamin

Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację

zatwierdzony na
Mazowieckiej Naradzie Aktywu InO
w dniu 29 listopada 2005 roku

 1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację, zwana dalej MKInO, grupuje wokół swojej działalności organizacje, kluby, koła PTTK, szkoły oraz inne organizacje z terenu Warszawy i Mazowsza, działające w zakresie imprez na orientację.
 2. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację działa zgodnie ze Statutem PTTK i z niniejszym Regulaminem.
 3. Siedzibą MKInO jest Oddział PTTK Warszawa Praga Południe im. Z.Glogera, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa.
 4. MKInO inicjuje, organizuje i koordynuje działalność poszczególnych jednostek w zakresie imprez na orientację, a w szczególności:
  1. opracowuje Kalendarz Turystycznych Imprez na Orientację Warszawy i Mazowsza,
  2. na wniosek organizatora nadaje imprezom rangę regionalną (2 pkt),
  3. kontynuuje współzawodnictwo w Konkursie o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Turystycznych InO (TMWiM), opracowuje i zatwierdza jego regulamin i typuje imprezy z kalendarza. Powołuje sędziego głównego Konkursu TMWiM,
  4. podejmuje działania w kierunku popularyzacji i promocji imprez na orientację na terenie Warszawy i Mazowsza,
  5. kształci kadrę oraz organizuje i wspiera szkolenia w zakresie InO,
  6. występuje do stosownych władz z wnioskami o dotację do organizowanych imprez, systemu współzawodnictwa oraz szkoleń,
  7. prowadzi działalność wydawniczą poprzez wydawanie czasopisma dla sympatyków InO pt. "Azymut Warszawski",
  8. prowadzi strony internetowe MKInO, TMWiM i Azymutu Warszawskiego.
 5. Mazowiecka Komisja InO zwołuje Mazowiecką Naradę Aktywu InO w celu przyjęcia sprawozdania z działalności oraz wyboru nowej Komisji.
 6. MKInO wybierana jest podczas Mazowieckiej Narady Aktywu InO (MNAInO) z obszaru swojego działania. Liczbę członków MKInO określa MNAInO. Kadencja MKInO trwa 4 lata. MNAInO poprzez swoje uchwały i wnioski podejmuje decyzje o kierunkach i programie działania.
 7. Spośród członków MKInO wybierany jest Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik oraz funkcyjni członkowie MKInO.
 8. W ramach MKInO mogą działać powołane przez nią zespoły robocze, które wykonują określone zadania, zgodnie z ustalonym zakresem. Zespoły robocze mogą się składać z osób spoza MKInO, a ich pracą kieruje wyznaczony członek MKInO.
 9. Członkowie MKInO pełnią swe funkcje społecznie.
 10. Uchwały MKInO zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.