logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
Aktualizacja: 2012-11-12 (pon)  English translation (poor)

Wyniki konkursu TMWiM - w dziale archiwum


Regulamin Regulamin Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację

Publikacja: 10.11.2012 r.

I. ZASADY KWALIFIKACJI IMPREZ DO TMWIM

 1. Prawo zakwalifikowania imprezy do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację posiada wyłącznie Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację.
 2. Przyznanie rangi ww. imprezie może mieć miejsce na podstawie pisemnego zgłoszenia od organizatora, dostarczonego do MKInO do 30 listopada roku poprzedzającego imprezę na adres:
  Mazowiecka KInO
  ul. Senatorska 11
  00-075 Warszawa
  e-mail: mkino(at)o2.pl
 3. Prawo ubiegania się o nadanie imprezie odpowiedniej rangi mają wszystkie organizacje i osoby prywatne, które w latach poprzednich były organizatorami ogólnodostępnych imprez na orientację.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Nazwę imprezy
  2. Dokładną nazwę i adres organizatora oraz kierownika imprezy wraz z danymi kontaktowymi
  3. Termin i ewentualny termin zastępczy
  4. Miejsce
  5. Liczbę etapów na trasach, spośród których będą rozgrywane kategorie TMWiM: TS/TZ i TJ/TU
  6. Pozostałe trasy, np. TP, TKr i dyscypliny turystyki kwalifikowanej
  7. Informacje dodatkowe, np. adres strony internetowej.
 5. Nadanie imprezie proponowanej rangi odbywa się w drodze głosowania na zebraniu MKInO PTTK na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora z poprzedniej edycji danej imprezy, własnych informacji członków Komisji oraz „Arkusza Ocen InO”. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 6. Imprezy, które zostały zakwalifikowane do Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w MnO zostaną oznaczone skrótem TMWiM w kalendarzu imprez oraz otrzymają rangę imprezy regionalnej (2 pkt. do OInO).
 7. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK ma obowiązek poinformować wszystkich organizatorów zgłoszonych imprez o podjętych decyzjach w formie kalendarza, dostarczonego do organizatora.
 8. Imprezy TMWiM podlegają ocenie prowadzonej przez MKInO PTTK.
 9. Każdy organizator imprezy z nadaną rangą TMWiM jest zobowiązany do wpłaty wpisowego do Skarbnika Mazowieckiej KInO w ustalonej przez MKInO wysokości.
 10. Interpretacja niniejszych zasad należy wyłącznie do MKInO PTTK.
 11. Zasady kwalifikacji imprez do konkursu TMWiM wchodzą w życie z dniem uchwalenia.


II. ZASADY KLASYFIKACJI W TMWIM

 1. Punkty do klasyfikacji można zdobywać w ciągu roku kalendarzowego na imprezach wytypowanych przez Mazowiecką Komisję Imprez na Orientację. MKInO typuje corocznie od 12 do 15 imprez.
 2. Imprezy, które otrzymały rangę Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację zostały oznaczone w kalendarzu skrótem "TMWiM".
 3. Klasyfikacja w Konkursie prowadzona jest indywidualnie w kategoriach:
  • TS/TZ - bez ograniczeń wiekowych
  • TJ - wiek do 19 lat
 4. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma 6 najlepszych wyników uczestnika na imprezach TMWiM.
 5. W przypadku równej ilości punktów o miejscu uczestników decyduje lepszy wynik w pozostałych startach.
 6. Na imprezach TMWiM obowiązuje punktacja ustanowiona przez Komisję InO ZG PTTK.
 7. Punkty do TMWiM z poszczególnych imprez (w tym wieloetapowych) są obliczane według następującego wzoru:

  PP = 1000 + (Pzw-Pz)*1000/Smax

  gdzie:
  PP - Punkty przeliczeniowe
  Pzw - Punkty karne zwycięzcy
  Pz - Punkty karne danego uczestnika
  Smax - wartość trasy (suma wartości wszystkich PK)
  Jeżeli PP jest mniejsze lub równe 0 uczestnik otrzymuje 1 pkt. przeliczeniowy
 8. W imprezach wieloetapowych wynik liczony jest proporcjonalnie do zwycięzcy, który otrzymuje 1000 pkt. w TMWiM.
 9. Punkty otrzymuje indywidualnie każdy członek zespołu.
 10. MKInO PTTK zastrzega się prawo do ingerencji w wyniki danej imprezy, jeśli wpłyną protesty od uczestników w ciągu 5 dni od opublikowania wyników.
 11. Warunkiem zaliczenia wyników imprezy do TMWiM jest udział co najmniej 4 zespołów w każdej z kategorii: TS/TZ oraz TJ.
 12. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację w danym roku pod warunkiem uzyskania punktów w minimum 3 imprezach TMWiM.

  III. ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW


  Regulamin

  1. Powinien być rozpowszechniony najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu zgłoszeń (daty imprezy) i dostarczony na adres MKInO: mkino@o2.pl.
  2. Organizator powinien dostarczyć regulaminy do osób, które w poprzedniej edycji konkursu o TMWiM zajęły miejsca od 1 do 20.
  3. Treść powinna zawierać następujące informacje:
   1. Nazwa imprezy
   2. Organizatorzy, komitet organizacyjny (nazwisko, imię, funkcja)
   3. Data, miejsce imprezy
   4. Forma, kategorie, ilość etapów. Zaleca się organizowanie imprez co najmniej 2-etapowych
   5. Klasyfikacje
   6. Teren
   7. Mapy
   8. Miejsce startu (baza imprezy), możliwości dojazdu (środki komunikacji), dokładny szkic dojścia
   9. Zgłoszenia – podanie wymaganej formy
   10. Wpisowe (informacje o ewentualnych zniżkach, forma wpłaty, termin)
   11. Świadczenia organizatorów
   12. Ramowy program imprezy
   13. Postanowienia końcowe
   14. Informacje o punktacji i ewentualnych odstępstwach od regulaminu KInO ZG PTTK

  Zgłoszenia

  1. Jeżeli organizator przewiduje i dopuszcza możliwość startu uczestników bez wcześniejszego zgłoszenia, to powinien zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów startowych i świadczeń.
  2. Uczestnik zgłoszony wraz z opłaconym w terminie wpisowym powinien otrzymać wszystkie materiały startowe i świadczenia gwarantowane przez organizatora w regulaminie.

  Kategorie i punktacja

  1. Imprezy TMWiM rozgrywane są w następujących kategoriach:
   • TS/TZ – bez ograniczeń wiekowych
   • TJ – wiek do 19 lat (decyduje rok urodzenia)
  2. Istnieje możliwość startu uczestnika w wyższej kategorii.
  3. Punktacja w obu kategoriach TWMiM (TS/TZ, TJ) prowadzona jest oddzielnie.

  Protokół z imprezy

  1. Wyniki organizator ma obowiązek opublikować i dostarczyć do MKInO w ciągu 5 dni od zakończenia imprezy.
  2. Protokół organizator ma obowiązek opublikować i dostarczyć do MKInO w ciągu 10 dni od zakończenia imprezy.

  Postanowienia MKInO

  1. Każdy organizator imprezy zaliczanej do TMWiM powinien kierować się powyższymi zasadami i zaleceniami.
  2. Organizator ma prawo do swojej interpretacji przepisów, ale musi pamiętać, że może to mieć wpływ na przyznanie rangi imprezie w przyszłości.
  3. Organizator ma prawo nagrodzić uczestnika lub grupę uczestników wyróżnieniem „Fair Play”, a o zaistniałym fakcie powinien poinformować pozostałych uczestników w protokole (uroczystości zakończenia imprezy) oraz w formie pisemnej MKInO.

  Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację

  Regulamin Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 9.10.2012 r.

  >> Wersja pdf