logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
Aktualizacja: 2012-01-25 (śr)  English translation (poor)

Wyniki konkursu TMWiM - w dziale archiwum


Regulamin TMWiM

Publikacja: 12.01.2006 r.

I. ZASADY KWALIFIKACJI IMPREZ DO TMWIM

 1. Prawo zakwalifikowania imprezy do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację posiada wyłącznie Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację.
 2. Przyznanie rangi ww. imprezie może mieć miejsce na podstawie pisemnego zgłoszenia od organizatora, dostarczonego do MKInO do 10 grudnia roku poprzedzającego imprezę.
  Adres:
  MKInO
  ul. Paca 44
  04-386 Warszawa
  e-mail: mkino(at)o2.pl
 3. Prawo ubiegania się o nadanie imprezie odpowiedniej rangi mają wszystkie organizacje i osoby prywatne, które w latach poprzednich były organizatorami ogólnodostępnych imprez na orientację.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Nazwę imprezy
  2. Dokładną nazwę i adres organizatora oraz kierownika imprezy wraz z danymi kontaktowymi
  3. Termin i ewentualny termin zastępczy
  4. Miejsce
  5. Liczbę etapów w kategoriach TMWiM: TS i TJ
  6. Dodatkowe poza obowiązkowymi kategorie wiekowe i dyscypliny turystyki kwalifikowanej
  7. Inne informacje dodatkowe
 5. Nadanie imprezie proponowanej rangi odbywa się w drodze głosowania na zebraniu MKInO na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora z poprzedniej edycji danej imprezy, własnych informacji członków Komisji oraz „Arkusza Ocen InO”. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 6. Imprezy, które zostały zakwalifikowane do Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w MnO zostaną oznaczone skrótem TMWiM w kalendarzu imprez oraz otrzymają rangę imprezy regionalnej (2 pkt. do OInO).
 7. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację ma obowiązek poinformować wszystkich organizatorów zgłoszonych imprez o podjętych decyzjach w formie kalendarza, dostarczonego do organizatora.
 8. Imprezy TMWiM podlegają ocenie prowadzonej przez MKInO.
 9. Każdy organizator imprezy z nadaną rangą TMWiM jest zobowiązany do wpłaty wpisowego do Skarbnika MKInO w ustalonej przez MKInO wysokości.
 10. Interpretacja niniejszych zasad należy wyłącznie do MKInO.
 11. Zasady kwalifikacji imprez do konkursu TMWiM wchodzą w życie z dniem uchwalenia.


II. ZASADY KLASYFIKACJI W TMWIM

 1. Punkty do klasyfikacji można zdobywać w ciągu roku kalendarzowego na imprezach wytypowanych przez Mazowiecką Komisję Imprez na Orientację. MKInO typuje corocznie od 12 do 15 imprez.
 2. Imprezy, które otrzymały rangę Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację zostały oznaczone w kalendarzu skrótem "TMWiM".
 3. Konkurs jest rozgrywany indywidualnie w kategoriach:
  • TS - bez ograniczeń wiekowych
  • TJ - wiek do 19 lat
 4. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma 6 najlepszych wyników uczestnika na imprezach TMWiM.
 5. W przypadku równej ilości punktów o miejscu uczestników decyduje lepszy wynik w pozostałych startach.
 6. Na imprezach TMWiM obowiązuje punktacja ustanowiona przez Komisję InO ZG PTTK.
 7. Punkty do TMWiM z poszczególnych imprez (w tym wieloetapowych) są obliczane według następującego wzoru:

  PP = 1000 + (Pzw-Pz)*1000/Smax

  gdzie:
  PP - Punkty przeliczeniowe
  Pzw - Punkty karne zwycięzcy
  Pz - Punkty karne danego uczestnika
  Smax - wartość trasy (suma wartości wszystkich PK)
  Jeżeli PP jest mniejsze lub równe 0 uczestnik otrzymuje 1 pkt. przeliczeniowy
 8. W imprezach wieloetapowych wynik liczony jest proporcjonalnie do zwycięzcy, który otrzymuje 1000 pkt. w TMWiM.
 9. Punkty otrzymuje indywidualnie każdy członek zespołu.
 10. MKInO zastrzega się prawo do ingerencji w wyniki danej imprezy, jeśli wpłyną protesty od uczestników w ciągu 5 dni od opublikowania wyników.
 11. Warunkiem zaliczenia wyników imprezy do TMWiM jest udział co najmniej 4 zespołów w każdej z kategorii: TS oraz TJ.
 12. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację w danym roku pod warunkiem uzyskania punktów w minimum 3 imprezach TMWiM.

  III. ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW


  Regulamin

  1. Powinien być rozpowszechniony najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu zgłoszeń (daty imprezy) i dostarczony na adres MKInO: mkino@o2.pl.
  2. Organizator powinien dostarczyć regulaminy do osób, które w poprzedniej edycji konkursu o TMWiM zajęły miejsca od 1 do 20.
  3. Treść powinna zawierać następujące informacje:
   1. Nazwa imprezy
   2. Organizatorzy, komitet organizacyjny (nazwisko, imię, funkcja)
   3. Data, miejsce imprezy
   4. Forma, kategorie
   5. Klasyfikacje
   6. Teren
   7. Mapy
   8. Miejsce startu (baza imprezy), możliwości dojazdu (środki komunikacji), dokładny szkic dojścia
   9. Zgłoszenia – podanie wymaganej formy
   10. Wpisowe (informacje o ewentualnych zniżkach, forma wpłaty, termin)
   11. Świadczenia organizatorów
   12. Ramowy program imprezy
   13. Postanowienia końcowe
   14. Informacje o punktacji i ewentualnych odstępstwach od regulaminu KInO ZG PTTK

  Zgłoszenia

  1. Jeżeli organizator przewiduje i dopuszcza możliwość startu uczestników bez wcześniejszego zgłoszenia, to powinien zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów startowych i świadczeń.
  2. Uczestnik zgłoszony wraz z opłaconym w terminie wpisowym powinien otrzymać wszystkie materiały startowe i świadczenia gwarantowane przez organizatora w regulaminie.

  Kategorie i punktacja

  1. Imprezy TMWiM rozgrywane są w następujących kategoriach:
   • TS – bez ograniczeń wiekowych
   • TJ – wiek do 19 lat (decyduje rok urodzenia)
  2. Istnieje możliwość startu uczestnika w wyższej kategorii.
  3. Punktacja w obu kategoriach TWMiM (TS, TJ) prowadzona jest oddzielnie.

  Protokół z imprezy

  1. Oficjalny protokół z wynikami organizator ma obowiązek przesłać do wszystkich uczestników oraz sędziego głównego TMWiM w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy. Adres Sędziego TMWiM:
   Wojciech Drozda, tel. 606 744 090, e-mail: wojciechd(at)ctitelekom.pl
  2. Protokół powinien zawierać m.in.:
   1. Imię i Nazwisko uczestnika i rok urodzenia (dotyczy kat. TJ)
   2. Sumę punktów karnych
   3. Smax.

  Postanowienia MKInO

  1. Każdy organizator imprezy zaliczanej do TMWiM powinien kierować się powyższymi zaleceniami.
  2. Organizator ma prawo do swojej interpretacji przepisów, ale musi pamiętać, że może to mieć wpływ na przyznanie rangi imprezie w przyszłości.
  3. Organizator ma prawo nagrodzić uczestnika lub grupę uczestników wyróżnieniem „Fair Play”, a o zaistniałym fakcie powinien poinformować pozostałych uczestników w protokole (uroczystości zakończenia imprezy) oraz w formie pisemnej MKInO.

  Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację

  Regulamin Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 10.01.2006r.