logo MKInO Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
MAZOWIECKA KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ logo PTTK

top rule

Na skróty
punkt - lampion Strona główna
MKInO
punkt - lampion Kalendarz
imprez
punkt - lampion Protokoły i wyniki
imprez
punkt - lampion Galerie
zdjęć
punkt - lampion Konkurs
TMWiM
punkt - lampion Azymut warszawski
czasopismo Sympatyków InO
punkt - lampion Biuletyn
MKInO
punkt - lampion Dokumenty
MKInO
punkt - lampion Plebiscyt
konkursy
punkt - lampion Archiwum
MKInO
punkt - lampion Praca
Komisji
English translation (poor)

Mazowiecka Narada Aktywu Imprez na Orientację 2005

29 listopada 2005 r.

Początek godz. 17:30

Porządek obrad


 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników przez Przewodniczącego
 2. Wybór prezydium:
  • przewodniczącego
  • wiceprzewodniczącego
  • sekretarza obrad
 3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
 4. Wybór komisji:
  • mandatowej
  • wyborczej
  • uchwał
 5. Sprawozdanie ustępującej MKInO z działalności w latach 2002-2005r.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 7. Zatwierdzenie regulaminu MKInO
 8. Dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującej MKInO.
 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór nowego składu MKInO.
 13. Przerwa w obradach (przygotowanie sprawozdań komsji).
 14. Sprawozdanie Komsji Skrutacyjnej.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
 16. Sprawozdanie z ukonstytuowania się władz MKInO
 17. Zamknięcie obrad.

Regulamin Mazowieckiej Narady Aktywu Imprez na Orientację 2005

 1. Mazowiecka Narada Aktywu Imprez na Orientację zwoływana jest w celu:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Komisji InO za okres 2001-2005 i oceny jej działalności
  • wyboru nowego składu Mazowieckiej Komisji 2006-2009
  • ustalenia kierunków działania MKInO w następnej kadencji i wniosków na Krajową Naradę Aktywu InO w Toruniu
  • wypracowania wniosków na Krajową Naradę Aktywu InO w Toruniu
 2. W Mazowieckiej Naradzie Aktywu InO uczestniczą:
  • z głosem decydującym - przodownicy InO, organizatorzy InO oraz przedstawiciele kół lub klubów organizujących InO w regionie Warszawy i Mazowsza
  • z głosem doradczym - sympatycy i zaproszeni goście
 3. Dokumentami, które uprawniają do udziału w MNAInO są:
  • mandat wydany w dniu Narady na podstawie listy obecności
  • zaproszenie dostarczone przez MKInO
 4. MNAInO jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych osób. Prawomocność Narady stwierdza Komisja Mandatowa.
 5. Sprawozdanie MKInO będzie udostępnione w dniu Narady i na stronie WWW.
 6. MNAInO otwiera przewodniczący Mazowieckiej Komisji InO i proponuje wybór prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 7. Do przeprowadzenia spraw objętych porządkiem obrad MNAInO wybiera komisje: mandatową, uchwał i wniosków, wyborczą oraz skrutacyjną.
 8. Funkcje komisji, poza skrutacyjną, może pełnić prezydium.
 9. Naradę prowadzi przewodniczący prezydium zgodnie z porządkiem obrad.
 10. Kandydatów doMKInO mogą zgłaszać do Komisji Wyborczej uczestnicy MNAInO.
 11. Prawo głosowania przysługuje osobom posiadającym mandat delegata.
 12. O liczbie członków i sposobie wyboru Komisji decyduje MNAInO.
 13. Głosowania jawne odbywają się przez podniesienie mandatów
 14. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w skład której wchodzą osoby nie kandydujące do władz MKInO.
 15. O wyborze MKInO decyduje zwykła większość głosów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zarządza się wybory uzupełniające.
 16. Zamknięcie Narady ogłasza przewodniczący prezydium po wyczerpaniu porządku obrad.
 17. Dokumentami Narady są: lista obecności, porządek obrad, sprawozdanie ustępującej Komisji, regulamin MNAInO, protokół Narady i komisji oraz skład nowej MKInO.
 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium MNAInO

Po naradzie: