Witamy na stronie rajdu MAZOWIECKIE MINI TROPY

Regulamin

REGULAMIN

RAJDU NA ORIENTACJĘ „MAZOWIECKIE MINI TROPY”

11 PAŹDZIERNIKA 2014

 

1.   CELE RAJDU

Rajd „Mazowieckie Mini Tropy” (zwany dalej Rajdem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami Rajdu są:

-        sprawdzenie własnych możliwości psychicznych i fizycznych,

-        popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu,

-        pokazanie walorów krajoznawczych Mazowsza,

-        wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze,

-        potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

2.  ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie „Tropy”, zwani dalej łącznie Organizatorem.

Strona internetowa Rajdu:  www.tropy.net .

3.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Anna Skompska

Piotr Kwitowski

Krzysztof Mierzwicki

 

4.   TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniu 11 października 2014 r. na Mazowszu.

Baza Rajdu: Zalesie Górne/ Żabieniec, Polana "Zimne Doły" 

5.     KATEGORIE STARTOWE I LIMITY CZASU

W ramach Rajdu zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:

-          TR 100 trasa rowerowa o długości do około 100 km, limit czasu 7 h,

-          TR 40 trasa rowerowa o długości do około 40 km, limit czasu 5 h

-          TP 40 trasa piesza o długości do około 40 km, limit czasu 8 h,

-          TP 20 trasa piesza o długości do około 20 km, limit czasu 8 h.

Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.

 

6.    ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1)      Zadaniem uczestniczących w Rajdzie będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy PK jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.

2)      PK oznaczone będą biało - czerwonymi lampionami.

3)      Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.

4)      Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.

5)      W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy, zebrać konfetti leżące na ziemi pod PK. Zaleca się  także wykonać zdjęcie miejsca, w którym w ocenie zawodnika powinien znajdować się lampion oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.

6)      Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście.

7)      Komunikat techniczny na temat szczegółów rywalizacji w ramach Rajdu będzie opublikowany na stronie www.tropy.net do dnia 5 października 2014 r.

8.  ZASADY KLASYFIKACJI

1)      Na trasach rowerowej TR100 i pieszej TP40 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na trzy kategorie: kobiet, mężczyzn i „open”, na trasie pieszej TP 20 i rowerowej TR 40 prowadzona będzie tylko klasyfikacja „open”.

2)      W celu sklasyfikowania w Rajdzie należy na wybranej przez siebie trasie prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

3)      O kolejności w klasyfikacji Rajdu decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK - czas pokonania trasy.

4)      Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu, naliczane będą punkty karne; za każdą rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK, przy czym w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany

5)      Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego PK, będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

 9.  WYPOSAŻENIE ZALECANE

1)      Uczestnik TP powinien posiadać telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, kompas, oraz odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

2)      Uczestnik TR powinien posiadać telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, sprawny rower (wyposażony w oświetlenie na przód i tył), sztywny kask, podstawowy zestaw naprawczy (zapasowa dętka lub łatki, pompkę), mapnik rowerowy, kompas, oraz odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

10.  MAPY

Szczegóły zostaną podane w komunikacie technicznym.

11.   UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA

1)      Uczestnikiem może być osoba, która:

a)      zapisze się poprzez formularz dostępny na stronie http://www.tropy.net/  lub w dniu Rajdu

b)      podpisze oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność,

c)      dokona opłaty startowej - przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie Rajdu.

2)      Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Rajdzie.

3)      Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby, która ukończyła 21 rok życia.

4)      Zgłoszenia na Rajd do dnia 8.10.2014 r. można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Rajdu. Po tym terminie można się zgłosić na starcie Rajdu, jednak w takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń.

5)      Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane w niniejszym regulaminie.

12.  OPŁATA STARTOWA

1)      Opłata za udział jednej osoby wynosi:

a)      TP20 i TR 40 - do 1 października  2014 r. – 35 zł; po 1 października 2014 r. - 50 zł;

b)      TP40 i TR 100 - do 1 października 2014 r. – 45 zł; po 1 października 2014 r. - 60 zł;

2)      Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:

96 1140 2004 0000 3102 4567 8925 Krzysztof Mierzwicki.

W tytule przelewu proszę wpisać typ trasy oraz imię(-ona) i nazwisko(-a) zawodników np.: "TP40 Jan Kowalski".

3)      W przypadku wpłaty wpisowego po 8 października 2014 r., prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu.

4)      Zwrot wpisowego przysługuje w przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora, przed rozpoczęciem Rajdu.

5)      Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie i zgłosi to wysyłając e-mail na adres organizator@tropy.net do dnia 1 października 2014 r. ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

6)      Rezygnacja z udziału w Rajdzie wysłana na inny adres e-mailowy lub wysłana po wskazanym wyżej terminie lub zgłoszona w bazie Rajdu nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

13.   PROGRAM RAJDU

Sobota 11 października 2014 r.

  • od 8.00 – rejestracja zawodników
  • 9.15 - odprawa techniczna trasy pieszej TP 20 i TP40
  • 9.30 - start trasy pieszej TP 20 i TP 40
  • 9.45 - odprawa techniczna trasy rowerowej TR 40 i TR 100
  • 10.00 - start trasy rowerowej TR 40 i TR 100
  • 17.00 - koniec limitu trasy rowerowej TR 40 i TR 100
  • 17.30 - koniec limitu trasy pieszej TP 20 i TP 40
  • 18.00 - wręczenie nagród i zakończenie Rajdu
  • od 17.00 - ognisko

 14.   ŚWIADCZENIA STARTOWE

 W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

1)      kartę startową oraz numer startowy,

2)      mapę z zaznaczonymi PK,

3)      ciepły posiłek po zakończeniu Rajdu,

4)      nagrody za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach,

15.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2)      Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.

3)      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie "siły wyższej".

4)      Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

5)      Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasie TR).

6)      Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach

7)      W miarę możliwości Organizator może zapewnić odpłatny transport do bazy Rajdu dla osób, które zrezygnowały z dalszego udziału w Rajdzie.

8)      Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów:

a)      poprzez zameldowanie się w bazie Rajdu ,

b)      telefonicznie (numer telefonu będzie podany na mapie).

9)      Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

10)  Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.

11)  Na Rajdzie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom Rajdu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń PK oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na PK jest niedozwolone i karane będzie dyskwalifikacją.

12)  Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie.

13)  Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać do godziny 18.00 w dniu 11 października 2014 r.

14)  Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu.  Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznawać będzie się za ostateczne.

15)  Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie Rajdu.

16)  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy.

17)  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika Rajdu jest decyzją ostateczną.

18)  Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu, a także na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnicy Rajdu zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i  udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

19)  Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

20)  Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika

« prev  |   top  |   next »

SPONSORZY

 

 


 

PATRONAT

 

 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login