ZASADY PUNKTACJI I WSPÓŁZAWODNICTWA W TURYSTYCZNYCH IMPREZACH NA ORIENTACJĘ PTTK

 1. Wstęp
  Turystyczna Impreza na Orientację (InO) jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej, w której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych.
 2. PUNKTY KONTROLNE
  1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie kwadratu o boku 20 do 30 cm, podzielony po przekątnej, w kolorach białym (lewy górny róg) i czerwonym (prawy dolny róg).
  2. Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwuelementowym kodem (cyfry lub litery) oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.).
  3. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi się dać jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
  4. Jeżeli odległość PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.
  5. Na linii obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia) (LOP), PK nie może być oddalony od tej linii więcej niż 5 m, i musi być z niej widoczny.
  6. Poza punktami kontrolnymi (PK) organizatorzy mogą dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).
  7. Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym lub obszarem (PS) jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na:
   1. niewielką odległość od PK właściwego (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy),
   2. podobną formę terenu,
   3. specyfikę mapy
   4. inne informacje podane przez organizatora


   oddaje w przybliżeniu położenie właściwego punktu kontrolnego (PK).

  8. Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie przez organizatora.
  9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
  10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne zaznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
  11. Ze względu na specyfikę mapy i terenu imprezy, organizator może (na każdym etapie) ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego od punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.
  12. W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty spełniające warunki PS w obszarze przez nią ograniczonym traktowane są jako PS.
 3. KATEGORIE
  Imprezy na orientację mogą być rozgrywane z podziałem na kategorie.
  1. Kategorie ze względu na sposób pokonania trasy:
   1. piesza
   2. kolarska (TR)
   3. kajakowa (TK)
   4. motorowa (TM)
   5. inne
  2. Kategorie ze względu na wiek uczestnika (decyduje rok urodzenia)
   1. dzieci do lat 15 (TD)
   2. juniorzy od 16 do 18 lat (TJ)
   3. seniorzy powyżej 18 lat (TS)
  3. Kategorie ze względu na stopień zaawansowania (bez względu na wiek) uczestnika:
   1. początkujący (TP)
   2. średniozaawansowani (TU)
   3. zaawansowani (TZ)
  4. Kategorie ze względu na inne kryteria:
   1. rodzinna (TF)
   2. rekreacyjna (RK)
   3. szkoleniowa (SZ)
   4. inne.
 4. CZAS PRZEBYCIA TRASY
  1. W turystycznych imprezach na orientację szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.
  2. Czas przeznaczony przez organizatora na pokonanie trasy nazywa się limitem podstawowym i jest on ustalony tak, aby przeciętny uczestnik mógł przebyć całą trasę w tempie turystycznym:
   1. na pokonanie pieszo 1 km trasy na pełnej mapie, mierzonej w linii prostej między startem, poszczególnymi punktami i metą, z ominięciem przeszkód stałych jak: rzeka, jezioro, teren zamknięty itp. przeznacza się dla poszczególnych kategorii minimalną liczbę minut wg poniższej tabeli:

    KATEGORIE

    Impreza dzienna

    Impreza nocna

    Dzieci (TD) i początkujący (TP)

    25 min.

    30 min.

    Średniozaawansowani (TU) i juniorzy (TJ)

    22,5 min.

    27,5 min.

    Zaawansowani (TZ) i seniorzy (TS)

    20 min.

    25 min.

   2. ze względów bezpieczeństwa zaleca się nie przeprowadzać etapów nocnych w kategoriach TD i TP.
  3. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez organizatora z uwzględnieniem:
   1. długości trasy
   2. stopnia zaawansowania oraz wieku uczestników
   3. pory dnia
   4. sumy podejść, podjazdów (na pokonanie pieszo każdych 100 m wzniesień dolicza się do limitu podstawowego 10 min.)
   5. czasu na wykonanie zadań, do których zalicza się:
    • nanoszenie punktów kontrolnych z mapy wzorcowej na własną
    • wyznaczanie położenia PK
    • wszystkie zadania dodatkowe, o ile organizator przewidział wykonanie ich w ramach podstawowego limitu czasu,
   6. rodzaju i jakości map (w przypadku map przekształconych lub pozbawionych części treści organizator powinien zwiększyć limit czasu w stopniu adekwatnym do czasu potrzebnego na właściwy odczyt mapy).
   7. pogody w czasie imprezy (w przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych organizator powinien w pierwszej kolejności skrócić trasę, a gdy jest to niemożliwe, wydłużyć limit czasu.
   8. ilości punktów kontrolnych na trasie (podstawowy limit czasu powinien być wydłużony o 1 minutę za każdy PK).
  4. Dodatkowe 10% podstawowego limitu czasu przysługuje w kategorii TS:
   1. w imprezach rangi ogólnopolskiej i niższych, jeżeli chociaż jeden z członków zespołu ukończył 50 lat, lub nie ukończył 10 lat,
   2. w imprezach rangi Pucharu Polski, jeżeli wszyscy członkowie zespołu ukończyli 50 lat.
  5. Na imprezach rangi Mistrzostw Polski nie zwiększa się limitów czasu ze względu na wiek.
  6. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
  7. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu.
  8. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży na metę przed jej zamknięciem.
 5. ZASADY POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH NA KARCIE STARTOWEJ
  1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej numeru lub innego podanego na mapie oznaczenia PK oraz za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie, kodu z lampionu wstawionego w tym miejscu.
  2. W przypadku innego przyrządu do potwierdzania PK (pieczątka, perforator, itp.) potwierdzenie następuje poprzez opieczętowanie, sperforowanie itp. odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym przyborem do pisania kody lub innego podanego na mapie oznaczenia tego PK.
  3. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej, bez pozostawiania pól wolnych.
  4. Zespól ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK:
   1. poprawienia PK dokonuje się z zastosowaniem zasad zawartych w rozdz. V p. 1,2, 3,
   2. za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych (rozdz. VI, p. 2i)
   3. po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.
  5. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez organizatora lub wynikającym z zadań lokalizacyjnych nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer lub oznaczenie tego PK, stosując zasady zawarte w rozdz. V p. 1,2,3;
   1. jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a organizator (w wypadku spornym Komisja Odwoławcza) stwierdził właściwe ustawienie PK (zgodnie z rozdz. II p. 2 i 3) to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
  6. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
  7. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzania PK jak opisane w rozdziale V p. 5 i 6 traktowane są jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
  8. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.
  9. Organizator ma obowiązek podać ilość ustawionych PK na linii obowiązkowego przebycia (LOP), w obszarze i zadaniu lokalizacyjnym posiadającym więcej niż jedno rozwiązanie:
   1. kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach linii obowiązkowego przebycia, obszaru lub zadania lokalizacyjnego jest dowolna.
  10. Za potwierdzenie PK znajdującego się do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez organizatora uczestnik nie może być karany.
 6. PUNKTACJA
  1. W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik, lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą ilość punktów karnych.
  2. Punkty karne uzyskuje się za:
   1. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora - 90 pkt.
   2. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP, obszaru i zadania lokalizacyjnego) - 60 pkt.
   3. potwierdzenie punktu mylnego PM - 30 pkt.
   4. zmianę kolejności potwierdzania PK (za każdą zmianę) - 30 pkt.
   5. pozostawienie na karcie kontrolnej pustego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego - 30 pkt.
   6. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową - 25pkt.
   7. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, PK z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia LOP i całego obszaru - 15 pkt.
   8. zły opis punktu kontrolnego = 10 pkt.
   9. każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 pkt.
   10. każdą rozpoczętą minutę limitu spóźnień - 1 pkt.
   11. każdą rozpoczętą minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień - 10 pkt.
   12. błędne wykonanie zadania specjalnego, lub jego niewykonanie - 10 pkt.
    • nanoszenie punktu kontrolnego na mapę, bład powyżej 1 mm, za każdy milimetr - 1 pkt.
    • pomiar i ocena odległości w terenie, błąd powyżej 5% - za każde 5% odległości - 1 pkt.
    • pomiar azymutu w terenie, błąd powyżej 2 stopni - za każdy stopień - 1pkt.
    • pokonanie odcinka trasy na regularność przebycia, bład powyżej 1 minuty, - za każdą minute - 1pkt.
    • test topograficzny i krajoznawczy - każda zła odpowiedź lub jej brak - 2pkt.
    • test topograficzny i krajoznawczy - odpowiedź częściowa - 1pkt.
   13. inne zadania specjalne analogiczne do całego rozdziału VI p. 2l - 10 pkt.
   14. wszystkie zadania specjalne na jednym etapie nie więcej niż - 30 pkt.
 7. PUNKTACJA GENERALNA
  1. W imprezach wieloetapowych poza klasyfikacją poszczególnych etapów prowadzoną w oparci o punktację ujętą w rozdziale VI ze względu na różną wartość trasy (S) stosuje się wzór przeliczeniowy:


   PP=1000-[(S+P1-Pk)/S]

   we wzorze użyto następujących oznaczeń:
   PP - punkty przeliczeniowe,
   S - wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych na etapie)
   P1 - wartość bezwzględna punktów karnych zwycięskiej drużyny
   Pk - wartość bezwzględna punktów karnych danej drużyny
  2. Dla wszystkich drużyn, które ukończyły etap minimalna ilość PP=1.
  3. Dla wszystkich drużyn , które nie ukończyły etapu, lub w nim nie wystartowały PP=0
 8. WARUNKI UKOŃCZENIA IMPREZY
  1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w imprezie na orientację, musi:
   1. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
   2. oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, a także mapę, jeżeli jej zwrot był wymagany przez organizatora.
   3. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS).
  2. Zespół może nie być klasyfikowany na danym etapie za:
   1. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
   2. używanie niedozwolonego środka transportu,
   3. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.
  3. Zespół może być zdyskwalifikowany na imprezie za:
   1. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
   2. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK,
   3. używanie urządzeń do porozumiewania się na odległość.
   4. używanie map nie dostarczonych i nie dopuszczonych przez organizatora,
   5. nieprzestrzeganie "Karty Turysty" lub regulaminu porządkowego organizatora.
 9. PROTESTY I ODWOŁANIA
  1. Uwagi i odwołania rozstrzyga sędzia główny imprezy.
  2. Na imprezach rangi ogólnopolskiej i wyższej protesty rozstrzyga pięcioosobowa Komisja Odwoławcza składająca się z Sędziego Głównego, Budowniczego Trasy lub Kierownika Imprezy oraz trzech Przodowników InO wybranych przez uczestników imprezy ze swojego grona w czasie rozpoczęcia imprezy.
  3. Komisja Odwoławcza zbierana jest przez Sędziego Głównego z jego inicjatywy lub po wpłynięciu pisemnego protestu.
  4. Komisja Odwoławcza ma głos decydujący.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Stosowanie powyższych zasad zalecane jest na wszystkich imprezach na orientację, a na imprezach ogólnopolskich jest obowiązkowe.
  2. Jeżeli organizator ogólnopolskiej imprezy na orientację zamierza z pewnych względów odstąpić od powyższych zasad, zobowiązany jest zamieścić informację o tym w regulaminie imprezy wysyłanym do uczestników lub komunikacie technicznym.
  3. Wyłączne prawo do interpretacji “Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację” przysługuje Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
  4. Powyższe zasady obowiązują od dnia 15.01.1995r, i jednocześnie tracą wszystkie dotychczasowe “Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację”.